Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

1317 b463 445
Reposted fromnezavisan nezavisan vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 10 2018

6213 7682 445
Reposted fromintotheblack intotheblack vianecropixie necropixie
2256 c752 445
Reposted bystrzepyblackheartgirlMartwa13SchweinekloetenpsychojunkieMakeMePurrnvmmuladharagrarzynkapressanybetonpffftjointskurwysynkreska-groteskanelabaicarmenlunaworthittutusFalloutsoupjethraJessSilentedarlingdontleavemepati2k6highlmittel

March 09 2018

5247 48ea 445

March 08 2018

0432 a144 445
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
2308 7e4f 445
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawakemeupx wakemeupx

March 06 2018Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
2762 39ee 445
Reposted fromdivi divi viaapatyczna apatyczna
Reposted frommrrru mrrru viaapatyczna apatyczna
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viashitsuri shitsuri
6916 7111
Reposted frompaki paki viastrzepy strzepy
1377 3748 445
Reposted fromnfading nfading via4777727772 4777727772
6569 0c7d 445
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft

March 05 2018

4399 a9c9 445
Zupo, kiedy 6 lat temu dołączyłam do grona Twoich smakoszy, przez myśl mi nie przeszło, że to tutaj poznam mężczyznę mojego życia, którego uświęcę najgłębiej jak się da, w ciepłym serduszku. Wszystko, co się tu działo, przybliżało mnie do raju :) Do soczyście zielonej, odżywionej poranną rosą trawki. I mam życie, mam, bo @MakeMePurr mi je robi <3
Reposted fromGunToRun GunToRun
2234 1469 445
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
Reposted fromFlau Flau viathesatanek10 thesatanek10
5351 159f 445
Reposted fromlachesism lachesism viadzony dzony
I właśnie nasza wspólna droga zaczęła się od peronu. Jeszcze nie wiem gdzie mnie zaprowadzi, ale mam nadzieję, że z nim za rękę. 
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl