Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaazazel azazel
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMakeMePurr MakeMePurr
3597 3e3e 445
Reposted fromverronique verronique viaMakeMePurr MakeMePurr
9852 622e 445

prettybaby5150:

I can’t move Babe….. I can’t move..😈😍♥️

6148 7e05 445
Reposted fromumorusana umorusana viastraycat straycat

January 14 2018

6268 c76b 445
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
3646 40f0 445
Reposted fromdelain delain viajointskurwysyn jointskurwysyn
9256 cd1b 445
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
0874 3c7b 445
Reposted from4777727772 4777727772 viatwiggylaw twiggylaw
3343 002a 445
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viatwiggylaw twiggylaw
4563 5291 445
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetha0 letha0
Reposted fromexistential existential vialetha0 letha0
7794 b883 445
Reposted fromSzczurek Szczurek vianieobecnosc nieobecnosc
2901 9bf3 445
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianieobecnosc nieobecnosc
8005 d97b 445
Reposted fromPolinda Polinda viakarolinnaa karolinnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl