Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

— sure.
7877 0cd2 445
Reposted from777727772 777727772 viaRemulaner Remulaner
9761 6d00 445
Reposted fromlaluna laluna viastraycat straycat
7942 968a 445
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viastraycat straycat

January 15 2018

6232 0e6f 445
Reposted from777727772 777727772 viaapatyczna apatyczna
Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaazazel azazel
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaazazel azazel
6684 3af9 445
8726 0e15 445
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
7898 d424 445
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamaciekp maciekp
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaazazel azazel
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMakeMePurr MakeMePurr
3597 3e3e 445
Reposted fromverronique verronique viaMakeMePurr MakeMePurr
9852 622e 445

prettybaby5150:

I can’t move Babe….. I can’t move..😈😍♥️

6148 7e05 445
Reposted fromumorusana umorusana viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl