Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

Reposted byOnlyPurpleikarihavingdreamsindestructiableczarna-niewiadomawybuchmuzguszyderalifeisbeautifulmr-absentia

May 18 2019

Reposted bypenispenispenislolmrpaf

May 15 2019

2972 f630 445
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.

May 12 2019

8573 e3ba 445
A. Ciarkowska 
3418 ca14 445
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera

May 10 2019

Reposted fromDennkost Dennkost viatfu tfu

May 09 2019

2792 c3fc 445
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapffft pffft
1326 d1ef 445
Reposted frommakle makle viascorpix scorpix

May 06 2019

7156 4f11 445
Reposted fromciarka ciarka viaflowerstandman flowerstandman
9530 c121 445
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viausagiaddict usagiaddict

May 05 2019

8633 f648 445
Reposted fromUncommonSense UncommonSense vianattsu nattsu
5127 dd70 445
Reposted fromtichga tichga vianattsu nattsu
9416 7678 445
no
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 04 2019

3288 e467 445
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamuladhara muladhara
8454 9663 445
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaikari ikari
8019 9a19 445
Reposted fromNux Nux viajedriq jedriq
3292 1b90 445
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl